Vitajte na našej stránke

Zoznamstranok.sk - bezplatný katalóg firiem, je ruène triedený katalóg firiem, živnostníkov a inštitúcií na Slovensku. Registrácia a vedenie firemného záznamu je úplne zdarma. Každá firma može ma vlastné logo, neobmedzený poèet prevádzok a kontaktných údajov ako sú telefónne èísla alebo odkazy na webové stránky.

Pravidlá

Pred registráciou si prosím overte, èi sa Vaša firma nenachádza v databáze katalógu. Ak sa firma nachádza v databáze, staèí informácie o firme aktualizova. Registrácia je úplne zadarmo. Každá firma má nárok na využívanie funkcií katalógu bez akýchko¾vek poplatkov.